תקנון ותנאים חבילות חו"ל

תקנון רכישת חבילות שייט מחוץ לישראל

התקנון – הסכם מחייב

תקנון זה (להלן: “התקנון”) מפרט את תנאי הרכישה של חבילות שייט מחוץ לישראל מספיריט – מועדון שייט בע”מ (ח.פ. 51-438128-4) מת.ד. 6393 תל אביב 61063 (להלן: “סי-טיים”) על ידי לקוחות הבוחרים לרכוש חבילות שייט כאמור (להלן: “הלקוחות”).

התנאים המפורטים בתקנון, יחד עם התנאים המפורטים בטופס פרטי ההזמנה שיאושר על ידי הצדדים ואשר כולל גם גילוי כנדרש ביחס לעסקת מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”), ככל שהעסקה בין הצדדים עומדת בהגדרת עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק (להלן: “טופס פרטי ההזמנה”), מהווים את הסכם ההתקשרות המחייב אשר נכרת בין סי-טיים לבין כל לקוח אשר יבחר לרכוש חבילת שיט כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח, עם חתימתו על טופס פרטי ההזמנה, מאשר כי קרא והבין את הוראות תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את ההוראות המסירות או מגבילות את אחריות סי-טיים, כמפורט להלן.

בנוסף, על שימוש באתר סי-טיים הנמצא בכתובת https://sea-time.co.il/ חל התקנון הנמצא בקישור

ביחסים שבין סי-טיים לבין כל לקוח כאמור, בכל סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין טופס פרטי ההזמנה, יגברו הוראות תקנון זה, אלא אם צויין באופן מפורש אחרת בתקנון זה.

מובהר בזאת מפורשות כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל תנאי או הוראה או התחייבות שיופיעו במסמכי הזמנה, תנאי הזמנה, תנאים כללים וכל מסמך אחר של מי מהספקים (כהגדרתם להלן), ואלו יחייבו את הלקוח, בכל הנוגע ליחסים של הלקוח עם אותם ספקים.

בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן – תגברנה הוראות כל דין.

האמור בתקנון זה בלשון “זכר” מתייחס גם ללשון “נקבה” ולהפך; האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים, ולהיפך.

סי-טיים רשאית לשנות הוראות תקנון זה בעל עת, וכן רשאית סי-טיים להפסיק למכור את המוצרים בכלל, או המתוכנות המפורטות בתקנון זה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של סי-טיים. נוסח התקנון המחייב את הצדדים הינו הנוסח שעמד בתוקף במועד אישור סי-טיים את טופס פרטי ההזמנה, החתום על ידי הלקוח.

הוראות כלליות

1. כללי

1.1 תקנון זה מפרט את תנאי הרכישה של חבילת שייט בחו”ל הכוללת את המרכיבים הבאים (להלן: “חבילת שייט” או “המוצר”):

1.1.1 טיסה מישראל לנמל תעופה קרוב למרינה ממנו יוצאת ומסתיימת ההפלגה (להלן: “המרינה”) (להלן: “נמל היעד”), וטיסה מנמל היעד חזרה לישראל, במועדים המפורטים בטופס פרטי ההזמנה;

1.1.2 העברה יבשתית מנמל היעד למרינה ובחזרה (להלן: “ההעברה”);

1.1.3 סירה בגודל ובמפרט כמפורט בטופס פרטי ההזמנה (להלן: “הסירה”);

1.1.4 סקיפר מקומי להשטת הסירה וניהול ההפלגה של הלקוח על הסירה (להלן: “ההפלגה”) (להלן: “הסקיפר”).

משך פרק הזמן הכולל, ממועד יציאת הלקוח את ישראל ועד חזרתו לישראל, ייקרא בתקנון זה לצרכי נוחות “החופשה”.

1.2 סי-טיים משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הלקוחות לבין מפעילי וספקי השירותים השונים הניתנים במסגרת המוצר כגון, בין היתר, נמלי תעופה וחברות תעופה, חברות הובלה, חברות השכרת סירות וכיו”ב (להלן: “הספקים” או “ספקי השירותים”), כתוצאה מכך, אין סי-טיים אחראית בכל צורה שהיא לשירותים השונים הניתנים על ידי הספקים לרבות תקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצע באמצעות סי-טיים על ידי מפעילי וספקי השירותים או מי מטעמם, אלא אם נאמר אחרת במסגרת תקנון זה.

1.3 בנוסף, באף מקרה, סי-טיים ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים ללקוח כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם ללקוח בקשר עם המוצרים לרבות במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו”ל בין היתר עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו”ב.

1.4 הזמנה של לקוח לרכישת חבילת השייט (להלן: “ההזמנה”) תחייב את סי-טיים, רק לאחר אישור בכתב של טופס פרטי ההזמנה החתום על ידי הלקוח ועל ידי סי-טיים, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין המוצר על ידי הלקוח (או מתן התחייבות נאותה לתשלום מלוא התמורה, לשביעות רצון סי-טיים).

1.5 יובהר כי הזמנות שיבוצעו שלא באופן פרונטאלי, יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים לענייו זה בחוק.

1.6 במקרה של הזמנה הנעשית על ידי לקוח עבור או בשם מספר לקוחות (משפחה, חברים וכיו”ב) (להלן: “הקבוצה”), תבוצע ההזמנה על ידי נציג אחד מטעם הקבוצה אשר סי-טיים תתנהל מולו בלבד (להלן: “הנציג”), הנציג בחתימתו על טופס פרטי ההזמנה, יתחייב כלפי סי-טיים באופן אישי לקיום כל ההתחייבויות אשר הנציג נטל על עצמו בשם הקבוצה (כדוגמת ההתחייבות לשלם את מלוא התמורה המלאה המגיעה לסי-טיים בגין ההזמנה, עבור כל חברי הקבוצה), והוא יהיה האחראי המלא והבלעדי לקיום כל ההתחייבויות האמורות על ידי כל חברי הקבוצה. כל הודעה אשר תימסר על ידי סי-טיים לנציג, תיחשב כהודעה שנמסרה לכל חברי הקבוצה, וכל הודעה שתימסר על ידי הנציג לסי-טיים (לרבות למען הסר ספק, הודעת אישור, ביטול, הסכמה, ויתור וכיו”ב), תיחשב כניתנת בשם כל הקבוצה.

מבלי לגרוע מאחריותו האישית של הנציג כלפי סי-טיים כאמור לעיל, הנציג, בחתימתו על טופס פרטי ההזמנה, מאשר ומתחייב בפני סי-טיים כי תנאי ההזמנה (לרבות תנאי תקנון זה), אושרו על ידי כל אחד מחברי הקבוצה.

סי-טיים לא תישא באחריות בכל מקרה שבו יתקיימו חילוקי דעות ו/או אי הסכמות בין חברי הקבוצה השונים או בינם לבין הנציג, ואחריות כאמור (לרבות לכל הודעה כאמור אשר ניתנה על ידי הנציג לסי-טיים בשם הקבוצה), תחול על הנציג.

1.7 שייט בחו”ל, מעצם טיבו, הינו אירוע מורכב הדורש תיאום בין מס’ גופים, ואשר יכול להיות מופרע משורה של תקלות, בין כאלו התלויות בלקוח, בין כאלה התלויות בסי-טיים או בספקים השונים, ובין כאלה אשר הינם בגדר כוח עליון (כהגדרתו להלן). חלק מהתקלות ניתנות לפתרון, באופן מלא או חלקי, ולפיכך הלקוח מוזמן לפנות לנציגי סי-טיים ללא דיחוי, בכל מקרה של תקלה, באמצעות מי דרכי ההתקשרות המנויים בסוף תקנון זה, וסי-טיים תעשה כמיטב יכולתה, על מנת לנסות לפתור כל תקלה כאמור.

1.8 שהות בים עלולה להיות אירוע מאתגר שאינו מתאים לכל אחד. על הלקוח להפעיל שיקול דעת מעמיק באם מצבו האישי ומצבם של אלה שהוא אמון על שלומם ורווחתם (לרבות מבחינת רגישויות, מצב בריאותי ורפואי, גיל וכיו”ב) מאפשר שהות כאמור ואינו מהווה סיכון בלתי סביר, וזאת טרם ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, סי-טיים ממליצה ללקוח שאינו מנוסה בשהות בים, טרם ביצוע ההזמנה, להפליג הפלגה קצרה בישראל, באמצעות מועדון השייט המופעל על ידי סי-טיים במרינה בתל-אביב (או כל מועדון שייט אחר).

חבילת השייט

2. ביצוע ההזמנה וקבלת מסמכי החבילה

2.1 ביצוע ההזמנה לחבילת שיט ייעשה באמצעות מילוי הלקוח את טופס פרטי ההזמנה, מסירת טופס פרטי ההזמנה בידי סי-טיים, ואישור סי טיים את טופס פרטי ההזמנה שמולא כאמור (להלן: “ההזמנה”). הלקוח מוזמן להתייעץ עם נציג סי-טיים טרם מילוי טופס פרטי ההזמנה, על מנת לוודא כי חבילת השייט תואמת את צרכי הלקוח.

מובהר כי חבילת השייט נמכרת כחבילה אחת שלמה, ולא ניתן לרכוש רק מרכיבי החבילה, אלא אם נקבע אחרת בטופס פרטי ההזמנה.

2.2 בטופס פרטי ההזמנה, יפורטו פרטי הלקוח (הנציג, כאשר מדובר בקבוצה), תאריכי הטיסות, שם נמל היעד ושם המרינה, פרטי הסירה, מועד קבלת הסירה ומועד החזרתה, פריטים מיוחדים נוספים (“תוספות”) אשר הלקוח ביקש לשכור (כדוגמת סאפ, קיאק וכיו”ב), מתוך מגוון האפשרויות המפורט בטופס פרטי ההזמנה, התמורה בגין החבילה (להלן: “התמורה”), תנאי תשלום התמורה (להלן: “תנאי התשלום”) ועיקר ההוראות הנוגעות לביטול עסקה.

2.3 אישור סי-טיים את טופס פרטי ההזמנה, מותנה בתשלום או התחייבות לתשלום של התמורה (באופן לשביעות רצונה של סי-טיים), על פי תנאי התשלום המפורטים בטופס פרטי ההזמנה.

2.4 בסמוך לאישור סי-טיים את טופס פרטי ההזמנה, תמסור סי טיים לנציג את טופס פרטי ההזמנה, מאושר על ידי סי-טיים. בסמוך לפני מועד הטיסה, תמסור סי-טיים לנציג את אישור חברת התעופה על הזמנת כרטיסי הטיסה מישראל לנמל היעד וחזרה (להלן: “אישור חברת התעופה”), וכן תיק מידע הכולל את פרטי הטיסה, פרטי ההעברות, פרטי ספק הסירות (כהגדרתו להלן), מסלול השייט (כהגדרתו להלן) המתוכנן, וכן יכול ויכלול המלצות שונות ביחס לאתרים במסלול השייט, המלצות ביחס לציוד שכדאי להביא, כמויות מזון מומלץ לרכוש וכיו”ב (להלן: “תיק המידע”). (טופס פרטי ההזמנה המאושר כאמור, אישור חברת התעופה כאמור ותיק המידע, ייקראו להלן: “מסמכי החבילה”).

מובהר בזאת מפורשות וכפי שיפורט להלן, הנפקת כרטיסי הטיסה עצמם, תיעשה על ידי הלקוח ועל אחריותו, באמצעות אתר חברת התעופה הרלבנטית או בשדה התעופה הרלבנטי, על פי נהלי חברת התעופה.

2.5 השלמת תשלום התמורה ו/או התחייבות לתשלום התמורה מהווה תנאי למסירת מסמכי החבילה, אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את הלקוח מהתחייבויותיו כלפי סי-טיים לרבות חובת תשלום מלוא התמורה.

2.6 אחריות הלקוח לבדוק את מסמכי החבילה, מיד עם קבלתם מסי-טיים או מי מטעמה, ולוודא כי כל מסמכי החבילה בידיו, ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

3. הטיסות

החבילה כוללת טיסות מישראל לנמל היעד ובחזרה, במחלקת תיירים, באמצעות חברת תעופה אשר תיבחר על ידי סי-טיים (לעיל ולהלן: “חברת התעופה”).להלן עיקרי ההוראות הנוגעות לטיסות, וזאת מבלי לגרוע מתנאי חברת התעופה המפורטים באישור חברת התעופה, בכרטיסי הטיסה ובאתר האינטרנט של חברת התעופה, והמחייבים את הלקוח (להלן: “תנאי חברת התעופה”), לרבות לעניין תנאי כרטיסי הטיסה, זמני הטיסה, הגבלת האחריות, הוראות לגבי כבודה ומטען (לרבות משקל מקסימאלי, כבודה ומטען אסורים להעלאה למטוס), הוראות לגבי ביטחון ובטיחות, התנהגות בטיסה וכיו”ב. למען הסר ספק, תנאי חברת התעופה, הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.

סי-טיים ממליצה ללקוח לעיין בקפידה בתנאי חברת התעופה הרלבנטית.

מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי תנאי חברות התעופה על ידי חברות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות ששונו, לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן, ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סי-טיים בגין כך.

מובהר בזאת מפורשות כי סי-טיים לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאי עמידתו בתנאי חברת התעופה, לרבות איחורו להתייצבות בנמלי התעופה בהתאם לדרישות חברת התעופה, אי עמידה בהוראות הנוגעות להעלאת כבודה ומטען, כללי התנהגות במטוס, כללי ביטחון ובטיחות וכיו”ב.

3.1 ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס הטיסה, וזאת מטעמי ביטחון ותפעול ועל מנת להשלים בצורה נאותה את תהליך היציאה מאותה מדינה. למען הסר ספק, מובהר כי ההתייצבות במועד שיקבע להסעות מהמרינה לנמל היעד, לטיסה חזרה לישראל, הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.

במקרה בו לקוח לא יופיע במועד לטיסת הלוך (היוצאת מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזרה לישראל מנמל היעד תבוטל באופן אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי מחברת התעופה ו/או מסי-טיים, והדבר עלול לגרור חיובים נוספים, על פי תנאי חברת התעופה.

3.2 לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת סי-טיים.

3.3 על הלקוח חלה האחריות הבלעדית להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן בנוגע להמראת הטיסה מישראל לנמל היעד, והן בנוגע להמראת הטיסה מנמל היעד בחזרה לישראל. כן באחריות הלקוח להנפיק את כרטיסי הטיסה ולבצע “צ’ק אין” לטיסות, כ- 24 שעות לפני המועד המתוכנן של הטיסות.

למען הסר כל ספק, כל לקוח מחוייב בהחזקת כרטיס טיסה תקף על שמו. אלא אם יקבע אחרת על ידי חברת התעופה, כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים.

3.4 סי-טיים אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באחריות הלקוח לברר מראש איזו כבודה ומטען ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.

3.5 מובהר בזאת כי בכל מקרה של הנחיות ו/או הגבלות רגולטוריות ו/או שינוי מדיניות ו/או תנאים ו/או כללים ו/או נהלים, בישראל ובחו”ל, לרבות בקשר עם התפרצות מגיפה מכל סוג שהוא (ובכלל זה, גם התפרצות נגיף מסוג קורונה), אירועי ביטחון ובטיחות וכיו”ב, מצד הרשויות ו/או שדות התעופה, בישראל ובחו”ל (להלן: “ההנחיות”), יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות כפי שיקבעו מעת לעת לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סי-טיים ו/או מי מטעמה בגין כך.

3.6 באחריות הלקוח (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה/אשרת כניסה ותעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד או לפי אזרחות הלקוח. על כל לקוח מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי כל רשות שהיא, בישראל ובחו”ל. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדיות לבדוק את החוקים והכללים הנהוגים במדינת היעד, בין היתר ביחס למשך השהייה הצפויה שלו מחוץ לישראל בכלל, ובמדינת היעד בפרט. סי-טיים תהא פטורה מאחריות כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו ביחס לכל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, ככל שאלו יעמדו בניגוד לחוקים ו/או הכללים הנהוגים בישראל או במדינת היעד.

באם הלקוח מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני סי-טיים, אולם, בכפוף להוראות הדין ולמיטב ידיעת סי-טיים, היציאה והכניסה לישראל של יעשו על-ידי הלקוח שהוא אזרח ישראל באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.

3.7 קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה. יובהר כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות. מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע”י המוביל האווירי, ועל הלקוח לוודא את מועדי ומסלולי הטיסות.

מובהר כי ביטול או דחייה של טיסה על ידי חברת התעופה, גם אם מונע את מימוש חבילת השייט במלואה או בחלקה, לא יגרע מהתחייבות הלקוח לתשלום מלוא התמורה לסי-טיים עבור חבילת השייט, וזאת מבלי לגרוע מזכות הלקוח לקבלת פיצוי או החזר מחברת התעופה, על פי תנאי חברת התעופה ובהתאם להוראות כל דין.

3.8 תאריכי ושעות הטיסות, כפי שיימסרו מעת לעת על ידי סי-טיים ללקוח, הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות על ידי חברות התעופה/נמלי התעופה, כפי שנמסר לסי-טיים, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על חברות התעופה, ולסי-טיים לא תהא כל אחריות בקשר לכך.

3.9 הארוחות/הכיבוד במטוס, ככל ויהיו כאלה, מוגשים על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה, ובהתאם לתנאי חברת התעופה. ככל וישנן ללקוח בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות/כיבוד שיוגשו בטיסה (בקשה לארוחה/כיבוד כשר/צמחוני וכיו”ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הלקוח מתבקש להעבירן במישרין לחברת התעופה. סי-טיים אינה ולא תהא אחראית לאי היענות חברת התעופה לאילו מהבקשות. לתשומת לב הלקוחות כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות כיבוד וחטיפים, כרוכה בתשלום.

3.10 עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם לתנאי חברת התעופה (לרבות גודל ומשקל מקסימאלי של כבודה, תשלום על העלאת כבדה עם משקל עודף, פריטי מטען אשר אסור להעלות לטיסה וכיו”ב), ובאחריות הלקוח לבדוק נושאים אלו מראש מול חברת התעופה, ולפעול על פי התנאים כאמור. הלקוח לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סי-טיים באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם ללקוח כתוצאה מציוד אשר הלקוח לא הורשה להעלות לטיסה ו/או כתוצאה מאובדן כבודה או עיכוב בקבלת כבודה.

4. העברות

4.1 החבילה כוללת העברה יבשתית מנמל היעד למרינה, ומהמרינה לנמל היעד, באמצעות אוטובוס/מיניבוס וכיו”ב, המופעלים על ידי חברות מקומיות. סי-טיים אינה אחראית על כל נזק העלול להיגרם על ידי כל חברה מקומית כאמור, לרבות נזק הנגרם, חו”ח, על ידי תאונת דרכים, אובדן של מטען וכיו”ב.

4.2 סי-טיים תנחה את הלקוח לגבי מיקום העליה על ההעברות ושעת העלייה על ההעברות. באחריות הלקוח להתייצב במועד להעברות (ובכלל זה, לא להתעכב ביציאה מנמל היעד אל מיקום העליה אל ההעברות מנמל היעד למרינה). לקוח שלא יתייצב במועד להעברות, מכל סיבה שהיא, יידרש להגיע על חשבונו ועל אחריותו למרינה או לנמל היעד, על פי העניין.

4.3 מובהר כי זמני הנסיעה מנמל היעד למרינה ובחזרה לנמל היעד, עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של סי-טיים, ולכן לסי-טיים לא תהא כל אחריות בגינן.

5. הסירה

החבילה כוללת העמדת סירה לרשות הלקוח, בגודל כמפורט בטופס פרטי ההזמנה. להלן ההוראות וההנחיות הנוגעות לסירה ולשימוש בה, וזאת מבלי לגרוע ובכפוף להוראות הנוגעות לסקיפר, כמפורט בסעיף 6 להלן:

5.1 הסירה שתועמד ללקוח במסגרת החבילה תהיה משנתון, דגם ואבזור כמפורט בטופס פרטי ההזמנה. יחד עם זאת, בשל אילוצים שונים (לרבות בשל תקלה בסירה), יכול ולא יתאפשר להעמיד ללקוח את הסירה האמורה, ובמקרה כאמור, תועמד ללקוח סירה חלופית, הדומה בתכונותיה ככל האפשר לסירה המוצגת בטופס פרטי ההזמנה, ובכלל זה, ובכל מקרה, שתהיה תואמת, מבחינת גודלה, לשהות והלנה של מספר הלקוחות אשר עבורם הוזמנה הסירה.

5.2 הסירה תועמד לרשות הלקוח החל ממועד כמפורט בטופס פרטי ההזמנה ועד למועד כמפורט בטופס פרטי ההזמנה. (עגינת הסירה במרינה בתום ההפלגה, מחויבת להיעשות בד”כ ביום הקודם למועד החזרת הסירה). לעניין זה מובהר מפורשות כי בשל אילוצי חברות התעופה, ושינויים בלוח הטיסות של חברות התעופה, יכול ולא ניתן יהיה לנצל את מלוא הימים והשעות בהם הסירה עומדת לרשות הלקוח כאמור בטופס פרטי ההזמנה, וסי-טיים איננה מתחייבת להשלים את הימים/השעות שנגרעו, וללקוח לא תהיה כל טענה בגין כך כנגד סי-טיים.

5.3 יום קבלת הסירה, יוקדש בד”כ לקליטת הלקוח על ידי ספק הסירות המקומי (לעיל ולהלן: “ספק הסירות”), התארגנות בסירה (לרבות חלוקת חדרים בין חברי הקבוצה שתיעשה על ידי ובאחריות הלקוח), היכרות עם הסקיפר, עם הסירה, ועם כללי הבטיחות בסירה והצטיידות במזון.

מובהר ומודגש כי ההצטיידות במזון (לרבות כל רכישת מזון ומשקה במהלך ההפלגה, לרבות בעת עגינה במרינות ובמעגנות) הינה על חשבונו ובאחריותו של הלקוח, והחבילה איננה כוללת כל הספקת מזון ומשקה מכל סוג שהוא בסירה או מחוץ לסירה (למעט מים המצויים במיכלי הסירה ואשר אינם מומלצים לשתיה).

5.4 הסירה תשוט, במידת האפשר על פי מסלול הפלגה עקרוני שהותווה מראש ואשר יוצג בפני הלקוח (להלן: “מסלול השייט”). יחד עם זאת, יכולים להיווצר גורמים אשר ימנעו את היציאה לים במועד כאמור לעיל, ישנו את מועד החזרה למרינה כאמור לעיל, ייאלצו את הסירה לסטות ממסלול השיט, להתעכב בביצוע מסלול השיט ובמקרים קיצוניים אף ימנעו את קיומו של השייט, כולו או חלקו. כן מובהר כי על פי שיקול דעת הסקיפר, יכול ומסלול השייט ישונה גם על פי בקשת הלקוח (ואולם בכל מקרה, לא ניתן לשנות את מיקום המרינה בה מקבלים ומחזירים את הסירה, ואת אזור השייט).

מובהר בזאת מפורשות כי סי-טיים לא תהיה אחראית לכל מניעה או שינוי כאמור הנגרם מפגעי מזג האוויר (כדוגמת סופה, סערה, גלים גבוהים) או מהתנהלות מי מהלקוחות/חברי הקבוצה (לרבות אירוע רפואי/בריאותי שאירע למי מהלקוחות/חברי הקבוצה, תקלה בסירה שנגרמה על ידי מי מהלקוחות/חברי הקבוצה, אירוע בטיחות או אירוע אחר שנגרם על ידי מי מהלקוחות/חברי הקבוצה וכיו”ב), או על פי שיקול דעתו המקצועי של הסקיפר, או כתוצאה משינויים או ביטולים בטיסות, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין כך מסי-טיים. נגרמה מניעה לקיום ההפלגה, במלואה או ברובה, אשר הינה באחריות ספק הסירות (כדוגמת מחמת תקלה בסירה), יהיה הלקוח זכאי לפיצוי, בהתאם להיקף המניעה.

5.5 הוצאות הדלק של הסירה וכן הוצאות העגינה (לרבות תשלום דמי עגינה במרינות ובמעגנות השונות), אינן כלולות בחבילה, והם ישולמו על ידי הלקוח במהלך ההפלגה, על פי תעריפי המרינות והמעגנות וספקי הדלק, על פי העניין.

5.6 בזמן עגינת הסירה, לא ניתן לנעול את הסירה באופן מלא, ולכן סי-טיים ממליצה ללקוח להימנע מהשארת חפצי ערך בסירה (לרבות דרכונים, כסף, כרטיסי אשראי, מסמכי נסיעה, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, תכשיטים וכיו”ב), ללא השגחה. ככלל, סי-טיים ממליצה להימנע מהבאת חפצי ערך שאינם הכרחיים לחופשה.

5.7 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6 להלן, על הלקוח להתנהג בסירה בהתאם לכללי ספק הסירות, לרבות בכל הנוגע לכללי הבטיחות, להפעלת מערכות ומתקני הסירה (לרבות כללי השימוש בשירותים), איסור הדלקת אש בסירה, איסור עישון במקומות מסוימים בסירה, שמירה על שלמות הסירה והציוד המותקן זה, שימוש במים, קבלת הסירה ופינוי הסירה וכיו”ב.

5.8 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מתחייב לשמור באופן סביר על ניקיון הסירה (אין שירותי ניקיון בסירה במהלך ההפלגה) ועל הסדר בסירה (בכל הנוגע לחפצי הלקוח).

5.9 בכפוף להוראות סעיף 6 להלן, הואיל והסירה מושטת על ידי סקיפר מטעם ספק הסירות, הלקוח לא יהיה אחראי לכל נזק או ליקוי שייגרם לסירה ו/או לסירות אחרות ו/או לספק הסירות ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מההשטה של הסירה, ואחריות כאמור תחול באופן בלעדי על ספק הסירות.

5.10 הלקוח כן יהיה אחראי לכל נזק, ליקוי, חוסר, קנס, תשלום וכיו”ב שיגרם לסירה ו/או לסירות אחרות ו/או לספק הסירות ו/או לכל צד שלישי ו/או ללקוח עצמו, כתוצאה מכל מעשה או מחדל, רשלני או בזדון, של הלקוח, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכל הפרה של הוראות תקנון זה, הוראות הסקיפר והוראות ספק הסירות, נזק שנגרם בעטיו של הלקוח לסירה ולציוד ומערכות הסירה, אובדן של ציוד ומערכות (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אובדן של מנוע סירת הגומי הנמצאת בסירה “הדינגי”, ככל שנמצאת) וכיו”ב, והלקוח מתחייב לפצות ולשפות את סי טיים או את ספק הסירות, מיד עם דרישתו הראשונה של מי מאלה, בגין כל נזק, ליקוי, חוסר, קנס, תשלום וכיו”ב כאמור.

5.11 מבלי לגרוע מאחריות הלקוח כאמור בסעיף 5.10 לעיל, החבילה כוללת ביטוח על נזקים הנמצאים באחריות הלקוח כאמור לעיל, ואשר כולל השתתפות עצמית של הלקוח בסכום כמפורט בטופס פרטי ההזמנה לכל מקרה ביטוח (להלן: “סכום ההשתתפות העצמית”).

במעמד קבלת הסירה, יידרש הלקוח למסור לספק הסירות את פרטי כרטיס האשראי (כרטיס אשראי אשר הונפק בישראל על ידי בנק/גורם מסחרי, והתקף לשימוש בינלאומי) או לשלם סכום במזומן, בסכום כמפורט בטופס פרטי ההזמנה, לצורך מתן עירבון לתשלום סכום ההשתתפות העצמית ונזקים נוספים שנמצאים באחריות הלקוח ואשר לא כלולים בביטוח האמור (להלן: “הפיקדון”).

ניתן במקרים מסוימים להפחית את סכום ההשתתפות העצמית והפיקדון ובמקרים מסוימים לבטלם, תמורת תשלום סכום שיצטרף לתמורה. לפרטים בעניין, הלקוח מוזמן לפנות לנציגי סי-טיים.

מובהר כי הביטוח האמור לא חל על נזקים שנגרמו על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות רבתי וכן לא חל על אובדן או נזק למנוע סירת הגומי (“הדינגי”), לסירת הגומי ולשירותים בסירה.

6. סקיפר

כחלק מתנאי החבילה (וככל שלא הוסכם בין הצדדים, במסגרת טופס פרטי ההזמנה, לשנות את תנאי החבילה, כך שהחבילה לא תכלול סקיפר), הסירה תושט ותנוהל (בהיבטים הקשורים להפלגה) על ידי סקיפר מטעם ספק הסירות. על השטת הסירה על ידי הסקיפר יחולו ההוראות הבאות:

6.1 הסקיפר ינהל את הסירה בכל הנוגע להיבטים הקשורים להפלגה, ובכלל זה, עליה וירידה מהסירה, מועד היציאה והחזרה מההפלגה, מסלול השייט (לרבות כל שינוי בו), שמירה על הבטיחות (לרבות, כאשר הדבר נדרש, חגירת חגורות הצלה ותפעול ציוד בטיחות והצלה אחר), אופן הפעלת המערכות בסירה, כללי התנהגות בסירה וכיו”ב. הלקוחות מחויבים להישמע להוראות הסקיפר בכל הנוגע והקשור לאמור לעיל.

6.2 מובהר כי במקרים בהם על פי שיקול דעתו המקצועי של הסקיפר, מתקיים בהפלגה מצב בו נשקף סיכון ללקוח או לסירה, הסקיפר רשאי לנקוט בכל צעד הדרוש לדעתו על מנת להסיר או להקטין את הסיכון, ובכלל זה, להימנע מלצאת להפלגה, לעצור את ההפלגה, לקצר או לשנות את מסלול השייט וכיו”ב.

6.3 יכול והסקיפר יחלק מעת לעת בין הלקוחות שיהיו מעוניינים בכך, משימות הקשורות לניהוג וניהול הסירה, כדוגמת היקשרות וניתוק מהרציף, העלאה והורדה של עוגן, העלאה והורדה של מפרשים, מילוי מיכלי מים וכיו”ב. מעבר לכך שביצוע משימות כאמור על ידי הלקוחות מייעל את ההפלגה, הוא גם מהווה פאן חוויתי חשוב בהפלגה, וסי טיים ממליצה ללקוח להירתם לכל משימה כאמור.

6.4 מקובל, אך אין זה בגדר חובה, להעניק לסקיפר בסיום ההפלגה, תשר (טיפ), בתלות בשביעות הרצון של הלקוח מהתנהלות הסקיפר.

6.5 למען הסר כל ספק, אין בהשטת הסירה על ידי הסקיפר, בכדי לגרוע מאחריות הלקוח כאמור בסעיף 5.10 לעיל.

7. השטה עצמית (ללא סקיפר)

מובהר ככל שבהתאם לתנאי חבילת השייט (כמפורט בטופס פרטי ההזמנה), הוסכם כי הלקוח הוא זה שישיט את הסירה (דהיינו, חבילת השייט לא תכלול סקיפר) (להלן: “ההשטה העצמית”), יחולו ההוראות הבאות:

7.1 ההשטה תבוצע על ידי לקוח המחזיק ברישיון שייט תקף, המתאים לגודל הסירה, והמוכר במדינה בה מבוצע השיט, וכן בכל רישיון או היתר אחרים הנדרשים על פי חוקי אותה מדינה (כדוגמת רישיון מפעיל תחנת אלחוט) (להלן: “הלקוח המשיט”). האחריות על התאמת הרישיונות וההיתרים כאמור לחוקי אותה מדינה, מוטל באופן בלעדי על הלקוח המשיט, ולסי טיים לא תהיה כל אחריות בעניין.

7.2 הלקוח המשיט ינהל את הסירה ויהיה אחראי באופן בלעדי בכל הנוגע להיבטים הקשורים להפלגה, ובכלל זה, עליה וירידה מהסירה, מועד היציאה והחזרה מההפלגה, מסלול השייט (לרבות כל שינוי בו, בתיאום עם ספק הסירה), שמירה על הבטיחות (לרבות, כאשר הדבר נדרש, חגירת חגורות הצלה ותפעול ציוד בטיחות והצלה אחר), אופן הפעלת המערכות בסירה, כללי התנהגות בסירה וכיו”ב.

7.3 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי, בנוסף לאמור ומבלי לגרוע מאחריות הלקוח כאמור בסעיף 5.10 לעיל, גם לכל נזק, ליקוי, חוסר, קנס, תשלום וכיו”ב שיגרם לסירה ו/או לסירות אחרות ו/או לספק הסירות ו/או לכל צד שלישי ו/או ללקוח עצמו כתוצאה, ישירה או עקיפה, מההשטה של הסירה, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליו האמור לעיל, נזקים הנגרמים כתוצאה מתאונות שיט, מזג אוויר, הסתבכות חבלים/חפצים במדחף, אובדן או נזק לציוד ומערכות הסירה וכיו”ב, ולסי-טיים לא תהיה כל אחריות בגין כך.

7.4 מבלי לגרוע מאחריות הלקוח כאמור בסעיפים 5.10 ו- 7.3 לעיל, החבילה כוללת ביטוח על נזקים הנמצאים באחריות הלקוח כאמור לעיל, ואשר כולל השתתפות עצמית של הלקוח בסכום כמפורט בטופס פרטי ההזמנה לכל מקרה ביטוח (להלן: “סכום ההשתתפות העצמית ללקוח משיט”).

במעמד קבלת הסירה, יידרש הלקוח למסור לספק הסירות את פרטי כרטיס האשראי (כרטיס אשראי אשר הונפק בישראל על ידי בנק/גורם מסחרי, והתקף לשימוש בינלאומי) או לשלם סכום במזומן, בסכום כמפורט בטופס פרטי ההזמנה, לצורך מתן עירבון לתשלום סכום ההשתתפות העצמית ללקוח משיט ונזקים נוספים שנמצאים באחריות הלקוח ואשר לא כלולים בביטוח האמור (להלן: “הפיקדון”).

ניתן להפחית את סכום ההשתתפות העצמית ללקוח משיט והפיקדון ובמקרים מסוימים לבטלם, תמורת תשלום סכום שיצטרף לתמורה. לפרטים בעניין, הלקוח מוזמן לפנות לנציגי סי-טיים.

מובהר כי הביטוח האמור לא חל על נזקים שנגרמו על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות רבתי וכן לא חל על אובדן או נזק למנוע סירת הגומי (“הדינגי”), לסירת הגומי ולשירותים בסירה.

8. ליווי של נציג מטעם סי-טיים

במקרים מסוימים, נציג מטעם סי-טיים ימתין ללקוחות בנמל היעד, ילווה את הלקוחות להעברה ובמהלך ההעברה, וילווה את קליטת הלקוחות אצל ספק הסירות וקבלת הסירות (להלן: “נציג סי-טיים”). ככל שנציג סי-טיים יהיה נוכח כאמור, הלקוחות מוזמנים ליידע אותו, ללא כל דיחוי, בכל בעיה המתעוררת במהלך ההעברה, קליטת הלקוחות אצל ספק הסירות וקבלת הסירות.

ביטול או בקשה לשינוי פרטי ההזמנה

9. על ביטול ההזמנה או על בקשה לשינוי פרטי העסקה, יחולו ההוראות הבאות:

מועד מתן הודעה על ביטול ההזמנה על ידי הלקוח ותשלום דמי ביטול

9.1 ביטול ההזמנה יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול על ידי הלקוח, כמפורט להלן (להלן: “דמי הביטול”):

9.1.1 הזמנה שתבוטל על ידי הלקוח בתוך 14 ימים לאחר אישור טופס פרטי ההזמנה על ידי סי-טיים (שאינם בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה), תחוב בדמי ביטול בסך של 5% מעלות ההזמנה, או 100 ₪ (לכל לקוח הכלול בהזמנה), לפי הנמוך מבניהם.

בתקנון זה, מועד היציאה לחופשה משמעו – מועד העמדת הסירה לרשות הלקוח.

על אף האמור לעיל ולהלן, כפוף להוראות כל דין, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלו בחוק), רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים לאחר אישור טופס פרטי ההזמנה על ידי סי-טיים (שאינם בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובמקרה כאמור, ביטול העסקה יחוב בדמי ביטול בסך של 5% מעלות ההזמנה, או 100 ₪ (לכל לקוח הכלול בהזמנה), לפי הנמוך מבניהם.

9.1.2 באם ההזמנה תבוטל שלא בפרקי הזמן ובתנאים הנזכרים לעיל, יחולו ביחס לכל הזמנה שבוטלה, דמי ביטול, על פי מועד קבלת הודעת הביטול בידי סי-טיים, כדלקמן:

9.1.2.1 לאחר חלוף 14 ימים ממועד אישור טופס פרטי ההזמנה על ידי סי-טיים ועד 45 יום לפני מועד היציאה לחופשה – יעמדו דמי הביטול על 25% מעלות התמורה הכוללת.

9.1.2.2 מ- 45 יום לפני מועד היציאה לחופשה ואילך – יעמדו דמי הביטול על 100% מעלות התמורה הכוללת.

9.2 יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור, תתווסף עמלת הסליקה ו/או עמלת הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.

9.3 במקרה של רכישה במסגרת קבוצה, דמי הביטול יחושבו עבור כל לקוח/משתתף בקבוצה בנפרד וישולמו על ידי הלקוח (הנציג, במקרה של קבוצה).

9.4 יובהר כי במקרים בהם הלקוח לא יגיע לטיסות במועד ההגעה לטיסה, יתכן והלקוח יידרש לשלם, מעבר לתמורה במלואה, גם תשלום נוסף לחברת התעופה, והכל על פי התנאים שייקבעו על ידי חברות התעופה מעת לעת.

9.5 הודעה על ביטול ההזמנה שתימסר לידי סי-טיים ביום שבת ו/או בכל יום חג או מנוחה אחר בישראל, תיחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נמסרה ביום העבודה הראשון החל לאחר מועד מסירת הודעת הביטול.

החזרים כספיים

9.6 במקרה בו הלקוח זכאי להחזר התמורה או כל חלק ממנה בגין ביטול העסקה, תושב התמורה ללקוח באופנים הבאים (או בכל דרך אחרת שתוסכם בין הצדדים):

9.6.1 שולמה התמורה באמצעות כרטיס אשראי, תוחזר התמורה לכרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ככל שמסיבה הקשורה בחברת האשראי, לא ניתן לזכות את כרטיס האשראי (למשל, במקרה בו בוטל כרטיס האשראי), יושב ההחזר הכספי בשיק שישלח לכתובתו של הלקוח, כפי שזו נמסרה על ידי הלקוח באתר או בטופס פרטי ההזמנה (להלן: “כתובת הלקוח”).

9.6.2 שולמה התמורה באמצעות שיק, תושב התמורה ללקוח בשיק שישלח לכתובת הלקוח.

9.6.3 שולמה התמורה באמצעות העברה בנקאית, תושב התמורה ללקוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הלקוח, ככל שפרטיו נמסרו על ידי הלקוח, או בשיק שישלח לכתובת הלקוח

9.7 זכאי הלקוח להחזר התמורה בגין ביטול ההזמנה כאמור לעיל, תשיב סי-טיים ללקוח את התמורה ששולמה על ידי הלקוח, בניכוי דמי הביטול, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח בידי סי-טיים.

9.8 ככל שהלקוח יהיה זכאי להחזר כלשהו מצד סי-טיים אשר מועד ביצועו לא נקבע בחוק, יבוצע ההחזר עד 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הלקוח על זכאותו להחזר בידי סי-טיים (או מועד מאוחר יותר, בכפוף להוראות הדין) ולפי שער המט”ח שבו חויב הלקוח.

במקרה של קבוצה, כל החזר כאמור בסעיפים 9.7 ו- 9.8 לעיל (וכן כל החזר אחר המגיע ללקוח), ישולם לנציג, והנציג יהיה אחראי להשבת אותו החזר לחברי הקבוצה, על פי מפתח שיוסכם בין הנציג לחברי הקבוצה, וסי-טיים לא תהיה אחראית להגעת סכום ההחזר למי חברי הקבוצה.

9.9 לא יבוצע החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו”ל מסיבות שאינן קשורות בסי-טיים, בין היתר, כאלו שסופקו ו/או היו אמורים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישים וביניהם ספקי השירותים ולא יבוצע החזר כספי עבור שירותים שסי-טיים לא קיבלה בגינם החזר כספי מאת אותם צדדים שלישיים לרבות ספקי השירותים.

אופן מתן ההודעה על ביטול ההזמנה ותחולת ההודעה על כל הקבוצה

9.10 הודעה על ביטול ההזמנה תינתן על ידי הלקוח לסי-טיים בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רשום או במסירה ידנית, בדרכי התקשרות המנויות בסוף תקנון זה, שמסירתה אושרה.

9.11 לעניין הזמנות שיבצעו בשלמותן דרך אתר האינטרנט של סי-טיים (ככל שאפשרות זו בכלל קיימת), ניתן יהיה למסור את הודעת הביטול דרך הלינק המתאים באתר האינטרנט.

9.12 כאשר ההזמנה מתייחסת לקבוצה (דהיינו, מס’ לקוחות הכלולים בהזמנה אחת), הודעת ביטול אפשרית רק ביחס לכל הקבוצה; לא ניתן ליתן הודעת ביטול ביחס למשתתף אחד הכלול בקבוצה. למען הסר כל ספק, הודעת הנציג על ביטול, תחייב את כל חברי הקבוצה.

בקשה לשינוי פרטי ההזמנה שאינה בגדר ביטול ההזמנה

9.13 בקשה לשינוי פרטי ההזמנה בעניינים טכניים הנוגעים לסירה (כדוגמת בקשה לשכור/לבטל השכרה של SUP, WI-FI, הוספת/הורדת רשת ריילינג וכיו”ב) ניתנת להגשה לסי-טיים בכל עת, עד 7 ימים לפני מועד היציאה לחופשה, באמצעות מסירת הבקשה בכתב, באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסופו של תקנון זה.

בקשה לשינוי פרטי ההזמנה בעניינים הנוגעים לסירה שאינם טכניים ושאינם בגדר ביטול ההזמנה, כדוגמת החלפת דגם סירה, שינוי במסלול השייט (שאינו בגדר שינוי מיקום המרינה בה מקבלים ומחזירים את הסירה, ואינה בגדר שינוי אזור השייט), הוספת/גריעת סקיפר וכיו”ב, ניתנת להגשה לסי-טיים בכל עת, רק עד 60 יום לפני מועד היציאה לחופשה.

בקשה להחלפת משתתף בקבוצה (דהיינו מצב בו משתתף פלוני מעוניין כי משתתף אלמוני יצא לחופשה במקומו), יכולה להיות מוגשת רק עד 30 יום לפני מועד היציאה לחופשה.

בכל מקרה, על מנת להגדיל את ההיתכנות של היענות לבקשות כאמור, מומלץ להגישן במועד מוקדם ככל האפשר.

9.14 סי-טיים תבחן כל בקשה כאמור, ותודיע ללקוח אם השינוי המבוקש על ידו אפשרי (באופן מלא או חלקי), וככל ששינוי כאמור כרוך בתוספת תשלום, תמסור ללקוח את תוספת התשלום הנדרשת.

9.15 ככל שסי-טיים תודיע ללקוח כי השינוי, במלואו או בחלקו, אפשרי, יאשר הלקוח לסי-טיים בכתב, באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסופו של תקנון זה, את ביצוע השינוי (לרבות תוספת התשלום הנדרשת בגין השינוי, ככל שנדרשת), וזאת תוך 3 ימים (שאינם ימי שבת או חג או ימי מנוחה) מעת שקיבל את הודעת סי-טיים כאמור. לא אישר הלקוח את הודעת סי טיים תוך 3 ימים כאמור, יראו את הלקוח כאילו חזר בו מבקשת השינוי.

9.16 מודגש בזאת כי תיקון פרטי הלקוח בכרטיס טיסה, הנובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הלקוח לפני ו/או לאחר הכרטוס, ככל שיהיה אפשרי, יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות חברת התעופה).

9.17 יובהר כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים המופיעים על טופס פרטי ההזמנה, אישור חברת התעופה וכל מסמך רלבנטי אחר, על הלקוח לפנות בעניין לסי-טיים, בהקדם האפשרי.

בקשות מיוחדות של הלקוח במועד ביצוע ההזמנה

9.18 במקרה של בקשה מיוחדת של הלקוח אשר נכללה בטופס פרטי ההזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים ואשר ההזמנה מותנית בהיענות להם, תבדוק סי-טיים ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, לרבות עלות קיום הבקשה (אם יש כזאת), ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

יובהר כי בקשות מיוחדות, המועברות לספקי השירותים הרלוונטיים, הינן באחריות ספקי השירותים. למען הסר ספק, כל בקשה מיוחדת אשר לא התקבל בגינה אישור מראש ובכתב מסי-טיים, לא תחייב את סי-טיים ו/או את ספקי השירותים.

9.19 מבלי לגרוע מכלליות האמור, לקוח שבקשתו המיוחדת כמפורט בטופס פרטי ההזמנה נענתה בשלילה או שנענתה בחיוב ואולם הלקוח איננו מעוניין לשלם את עלותה, יהיה זכאי לבטל את ההזמנה ללא עלות כל עלות, עד 24 שעות לאחר קבלת הודעתה של סי-טיים בדבר הסירוב לבקשה המיוחדת או בדבר עלות קיום הבקשה, על פי העניין, ובלבד שלא חלפו 14 יום ממועד אישור סי-טיים את טופס פרטי ההזמנה. באם לא יספק הלקוח תגובה לסי-טיים בחלוף 24 השעות האמורות, יחשב כאילו הסכים לתנאי ההזמנה, כאשר היא איננה כוללת את הבקשה המיוחדת שסורבה כאמור או כאשר היא כוללת את הבקשה המיוחדת, בתוספת עלות כפי שצויין על ידי סי-טיים, על פי העניין.

ביטוח והיעדר אחריות

10. סי-טיים איננה מבטחת את הלקוח בכל ביטוח שהוא, ועל הלקוח חלה האחריות לדאוג לביטוחים מתאימים, וזאת בשים לב לעניינים הבאים:

10.1 על הלקוח חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג טרם היציאה לחופשה, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, רצונותיו ושיקול דעתו של הלקוח, לרבות ביטוח אישי, ביטוח נסיעות, ביטוח תאונות, ביטוח סיכוני ביטול העסקה (לרבות הרחבות לעניין נגיף הקורונה, ביטול טיסות וביטול חופשות), וביטוח מטען וציוד.

סי-טיים ממליצה לערוך את הביטוח (לרבות ההרחבות הנוגעות לביטול עסקה וביטול טיסה), בסמוך לאחר חתימת הלקוח על טופס פרטי ההזמנה. כמו כן, סי-טיים ממליצה לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם ללקוח במהלך הנסיעה, תוך שהביטוח לוקח בחשבון את מצבו הבריאות והרפואי של הלקוח.

10.2 על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית ליתן למבטח את כל הפרטים הרלבנטיים הנוגעים לעריכת הביטוח (לרבות לעניין מצבו הבריאותי והרפואי של הלקוח, אופי החופשה וכיו”ב), ולעמוד בכל דרישות המבטח המהוות תנאי למתן כיסוי ביטוחי.

10.3 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, סי-טיים אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרם לכל לקוח, כתוצאה ממצבו הבריאותי או הרפואי של הלקוח, לרבות החמרה במצב האמור במהלך החופשה.

10.4 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, סי-טיים אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרם לכל ציוד של הלקוח, או לכל ציוד שבו ייעשה הלקוח שימוש, בין היתר אך לא רק במהלך הטיסות, ההעברות, ההפלגה ו/או בכל מקום בו יאוחסן הציוד.

10.5 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, סי-טיים אינה אחראית לכל נזק גוף שייגרם ללקוח במהלך החופשה, אלא אם זה נגרם בשל רשלנות של סי-טיים.

פטור מאחריות בשל כוח עליון

11. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, סי-טיים תהא פטורה מאחריות, ולא תישא בכל אחריות ובפרט זה תהא משוחררת ממילוי התחייבויותיה הקבועות בתקנון זה ובטופס פרטי ההזמנה, כולן או חלקן, אם מילוי אחר התחייבויות אלה לא יהיה אפשרי באופן חלקי או מלא או שיימנע באופן ישיר או עקיף, והכל כתוצאה מנסיבות כלשהן של כוח עליון. סי-טיים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות ו/או לשנות ו/או לעכב את השירותים, כולם או חלקם, ככל שמדובר באירוע כוח עליון אשר לפי דעתה של סי-טיים, הינו זמני בלבד. למען הסדר הטוב, במקרים כאמור, לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספים ששולמו על ידו לסי-טיים, והכל כמפורט להלן:

11.1 ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סי-טיים ביחס לאי מילוי התחייבויותיה ו/או לביצוע ההתחייבויות באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל שאלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

11.2 סי-טיים לא תהא מחויבת להשיב ללקוח את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מספקי השירותים לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

11.3 לעניין תקנון זה, “כוח עליון” פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של סי-טיים ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של סי-טיים למלא אחר התחייבויותיה כלפי הלקוח, גם אם סי-טיים הייתה עושה ככל שביכולתה הסבירה, לרבות, אך לא רק, שביתות, השבתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר (לרבות סופה, סערה, ים גלי), פגעי טבע (לרבות רעידות אדמה, הצפות וכיו”ב), מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות (לרבות מגיפת הקורונה, אומיקרון וכיו”ב), מחלות, בידוד, חרם, מעצרים, תקלות טכניות, ביטול או דחיית טיסות על ידי חברת התעופה, החלטות רשויות לאומיות לרבות הגבלות רגולטוריות וצווים שלטוניים, בין אם בישראל או במדינה/ות בה צפויה להתקיים ההפלגה או הטיסה או כל חלק מהן (לרבות איסור או הגבלה על יציאה או כניסה לישראל או כל מדינה כאמור), בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.

11.4 כאמור בסעיף 10 לעיל, סי-טיים ממליצה ללקוח לרכוש כיסוי ביטוחי נרחב, המכסה בין היתר את האירועים המתוארים לעיל ואת הנזקים שעלולים להיגרם בעקבותיהם ללקוח, במקרה בו סי-טיים, הספקים ו/או הלקוח עצמו יהיו מעוניינים לבטל או לדחות את מועדי הטיסות או ההפלגה.

11.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה בו התקיימו נסיבות של כוח עליון, סי-טיים תבחן את האפשרות, מבלי שמוטלת עליה חובה לעשות כן, להציע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לזמינות ספקי השירותים השונים, אפשרות לשנות את ההזמנה להזמנה חדשה, בעלות דומה לזו ששילם הלקוח עבור ההזמנה המקורית, וזאת במועדים אחרים ו/או במדינה אחרת, או לחלופין תבחן את האפשרות לזכות את הלקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחה עתידית שלא תעלה על גובה הסכום ששולם על ידי הלקוח עד לאותו מועד בגין ההזמנה המקורית, לרכישת מגוון ממוצרי סי-טיים, בישראל או בחו”ל, הכל על פי שיקול דעתה של סי-טיים, ומבלי שתהיה חייבת לעשות כן.

ביטול ההזמנה ביוזמת סי-טיים

12. סי-טיים תהא רשאית אך לא חייבת לבטל את ההזמנה ביוזמתה, כולה או חלקה, ללא החזר התמורה ששולמה על ידי הלקוח (או על פי שיקול דעתה של סי-טיים, תוך החזר חלקי של התמורה ששולמה כאמור) במקרים כגון:

12.1 אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מתנאי טופס פרטי ההזמנה על ידי הלקוח;

12.2 אם יתגלה כי הלקוח מסר לסי-טיים פרטים שגויים;

12.3 אם בוצע על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו מעשה או מחדל, רשלני או בזדון, אשר עלול לפגוע בסי-טיים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם כדוגמת לקוחות אחרים, עובדים וספקי שירותים;

12.4 אם השימוש במוצר אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;

12.5 כאשר הלקוח או מי מחברי הקבוצה חב חוב כספי כלשהו לסי-טיים וחלף המועד לתשלומו;

12.6 אם נפלה טעות מהותית כלשהי, במחיר המוצר או בתיאורו (במקרה כאמור, תשיב סי-טיים ללקוח את מלוא התמורה ששולמה על ידו);

12.7 במקרה בו קיים חשש שרכישת השירות מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו;

12.8 כאשר קיים חשש, מצד סי-טיים שהתמורה בגין רכישת המוצר לא תתקבל, במלואה או בחלקה.

תשלום התמורה, שינויים בתמורה, שערי חיוב, שימוש בכרטיס אשראי של הלקוח

13. התמורה ותנאי תשלום התמורה, הינם כמפורט בטופס פרטי ההזמנה, ויחולו עליהם (וביחס להיבטים נוספים הנוגעים לחיוב הלקוח) גם ההוראות הבאות:

13.1 מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הלקוח, במועד אישור טופס פרטי ההזמנה, והם אינם כוללים מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר, שיוטלו לאחר המועד האמור, ואלו יחולו על הלקוח וישולמו על ידו.

13.2 סכום התמורה עלול להשתנות בעקבות בקשות מיוחדות/התאמות/תוספות שיתבקשו על ידי הלקוח, כמפורט לעיל ולהלן.

13.3 התמורה הנקובה בטופס פרטי ההזמנה הינה במטבע אירו, כאשר חיוב התשלום בפועל יהיה בש”ח, כאשר שער המרת המטבע לתשלום יהיה שער העברות והמחאות הגבוה של מטבע האירו אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב או ביורו, לבחירת הלקוח.

13.4 יובהר בזאת כי למעט אם נאמר אחרת בתקנון זה, תמחור חבילת השייט הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן לתמחר את מרכיבי חבילת השייט בנפרד. לפיכך, לא תשמע כלפי סי-טיים כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הלקוח לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי חבילת השייט ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהלקוח במסגרת חבילת השייט אינו זהה למחיר אשר הלקוח היה משלם, לו היה מארגן את החופשה לבדו.

13.5 פרטי כרטיס האשראי שימסור הלקוח לסי-טיים ישמשו הן לביצוע התשלום (ללקוחות המשלמים באשראי), והן כבטחון להבטחת ביצוע מלוא התשלומים המגיעים לסי-טיים ו/או לספקי השירותים השונים (לרבות כערבון לתשלום דמי נזק בהם יחויב הלקוח על ידי אותם ספקים).

13.6 סי-טיים תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי כאמור ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח, בכל מקרה בו הלקוח יהיה חייב לסי-טיים ו/או למי מהספקים כספים, בין היתר, אך לא רק בגין דמי ביטול, הרחבת השירותים, ביצוע שינויים הכרוכים בתשלום, חיובים לצדדים שלישיים, דמי נזק, חיובים שבוצעו בטעות בחסר וכיו”ב. יובהר כי גובה החיוב של כרטיס האשראי אשר יבוצע על ידי סי-טיים כאמור, יהיה בגובה החוב של הלקוח לסי-טיים ו/או לספקיה, בהתאם לספרי הנהלת החשבונות ו/או מסמכי סי-טיים בדבר גובה החוב כאמור, אשר יהוו ראייה לנכונות גובהו של החוב. בעצם מסירת הפרטים האמורים לסי-טיים, מאשר הלקוח כי אין ולא יהיו לו טענות בנוגע לחיובי הכרטיס בגין האמור.

13.7 לא ניתן לעשות שימוש במסגרת ההזמנות ו/או בכל הקשור לשירותיה ולמוצריה של סי-טיים בכרטיסי אשראי שלא הונפקו על ידי תאגיד (לרבות בנק) ישראלי, וסי-טיים לא תכבד עסקאות עם כרטיסים אלו.

חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות

14. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי בין הלקוח לבים סי-טיים, תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית ובלעדית לדון בתביעה.

במקרה שייקבע כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית, בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של התקנון והן תעמודנה בתוקפן, במלואן וכלשונן. במקרה כאמור, סי-טיים תפעל על מנת ליישם את הוראות התקנון כרוחו וכלשונו, לרבות באמצעות החלפת ההוראה הבלתי חוקית, הבלתי אכיפה ו/או הבטלה כאמור, לפי העניין, בהוראה חלופית שתוצאתה ופועלה דומות בעיקרה.

הלקוח, בחתימתו על טופס פרטי ההזמנה, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור, הנוגע והכרוך למוצרים שנרכשו מאת סי-טיים, תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו לישראל של הלקוח. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.

מדיניות שמירת פרטיות

15. לעיון במדיניות סי-טיים בנוגע לשמירת פרטיות הלקוחות, לרבות לעניין שמירת מידע אודות הלקוחות, שימוש במידע כאמור, דיוור ישיר וכיו”ב – הנכם מוזמנים לעיין במדיניות שמירת הפרטיות בקישור הבא –

מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות, מובהר בזאת כי סי-טיים תעדכן את הלקוח באמצעות הודעות וואטס-אפ ו/או SMS ו/או הודעות דוא”ל, באמצעות פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד חתימת טופס פרטי ההזמנה, בעדכונים הנוגעים למוצרים שנרכשו על ידי הלקוח (לרבות מועדי טיסות ומועדי העברות ושינויים בהם, הודעות מטעם ספקי השירותים השונים וכיו”ב), עדכונים אלה אינם בגדר מסר פרסומי (“ספאם”), לנוכח מהות המוצר הם מחוייבים, והלקוח מתחייב לאפשר קבלת עדכונים כאמור.

דרכי התקשרות

16. לפרטים ובירורים בכל עניין אחר הנזכר בתקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של סי-טיים בכל הדרכים הבאות:

16.1 בטלפון המשרד – (בימים א’ עד ה’ שאינם ערבי חג או חג או שבתון, בין השעות עד ).

16.2 פניה טלפונית בעיתות חירום מחוץ לשעות העבודה (או כשאין מענה בטלפון המשרד) – 0532555587.

16.3 בדוא”ל לכתובת – office@sea-time.co.il .

16.4 בדואר רשום לכתובת – ספיריט – מועדון שיט בע”מ, בורלא 4 תל אביב.

16.5 באתר סי-טיים (באמצעות הקישור “צור קשר”).

——————————————-