SeaTime

תקנון האתר

תקנון האתר

א. כללי

 1. אתר האינטרנט של “סי-טיים” (“Sea Time”) הוא אתר אינטרנט המופעל ע”י ספיריט – מועדון שיט בע”מ (ח.פ. 51-438128-4) מת.ד. 6393 תל אביב 61063 (להלן: “החברה“) (להלן: “האתר“), והמציג פעילות ותכנים למשתמשים אשר בחרו לגלוש באתר (להלן: “המשתמשים“), כדוגמת פעילויות מועדון השייט המופעל על ידי החברה (להלן: “המועדון“), תכני לימוד, קורסים והשתלמויות ומידע מקצועי הקשור לעולם הים, מידע על השירותים הניתנים על ידי החברה, מידע על כלי השיט המופעלים על ידי החברה (להלן: “כלי השיט” או “היאכטות“), מערכת לבדיקת זמינות כלי שיט וכיו”ב. בכל מקום בתקנון בו נכתב “החברה” הכוונה גם ל”אתר” ולהפך, וכן למי מטעמם, הכל בהתאמה.
 2. תקנון זה (להלן: “התקנון“) מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש. כל שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי התקנון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות ומידע. בנוסף, יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. הקישורים והמידע כאמור מוצגים לנוחות המשתמש בלבד, ואין בהכללת הקישורים והמידע כאמור באתר, בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותים או מידע או תוכן של צדדים שלישיים כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

החברה ממליצה למשתמש להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים ובמידע כאמור של כל צד שלישי.

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה לעיל ולהלן ומכל זכות השמורה לחברה על פי כל דין, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה ו/או בכל צד שלישי. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
 2. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עלולים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה, תגברנה הוראות הדין החל.
 4. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 6. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי התקנון, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו, או כל חלק מהן, לפי התקנון, אלא לאחר קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 7. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

ב. אופן השימוש באתר

  1. משתמש” או “לקוח” באתר הנו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, גולש ו/או מבצע כל שימוש מותר אחר, בין אם דרך מחשב, טלפון נייד או בכל דרך אחרת.
  2. כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • לא לעשות באתר כל שימוש מסחרי, אלא שימוש אישי ופרטי בלבד, עבור המשתמש עצמו.
  • לא להעביר, להעתיק, ליצור יצירת נגזרות, להפיץ, לשדר, להציג פומבית, לפרסם, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר, בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג’, אלא לצורך התרשמות מהמוצג באתר, ולשימוש אישי.
  • לא להעלות לאתר כל תוכן פוגעני או בלתי חוקי או מפר זכויות של צד ג’ כלשהו (לרבות זכויות קניין רוחני, זכות לפרטיות, זכות לשם טוב, זכויות מוסריות וכיו”ב), ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תכנים הכוללים אלימות, עירום, אפליה, פגיעה בצד שלישי, השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, הסתה, מידע פרטי או סודי של צד שלישי וכיו”ב. החברה תהא רשאית לסיים מיידית וללא כל התראה את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ולהלן ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתידו/או להסיר מיידית וללא כל התראה כל תוכן פוגעני או בלתי חוקי או מפר זכויות כאמור.
  • לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, באמצעות וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת, או המשמשת לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
  • מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 2.3 ו- 2.4 לעיל, המשתמש אחראי באופן בלעדי לכל תוכן אשר המשתמש העלה לאתר.
  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתמש רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד, לפי כל דין, ובהתאם לתנאי תקנון זה, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא לכל מטרה אחרת

ג. רכישה משירותי החברה

 1. החברה מציגה באתר מידע אודות שירותים שונים הנמכרים על ידי החברה, לרבות השכרת יאכטות בארץ ובחו”ל, רכישת קורסים והשתלמויות, פעילות המועדון וכיו”ב (להלן: “השירותים“).
 2. לא ניתן לרכוש את השירותים באמצעות האתר, ואלו ניתנים לרכישה באופן פרונטאלי במשרדי החברה, או באמצעות שיחה טלפונית (בדרכי ההתקשרות המפורטים להלן בתקנון זה), או באמצעות משלוח טופס מקוון, הכל על פי נוחיות המשתמש.
 3. היקף השירותים, תנאי הרכישה (לרבות מחיר הרכישה ותנאי התשלום), תנאי ביטול עסקה וכיו”ב, יפורטו בנפרד ובכתב בתנאי ההזמנה של כל שירות (להלן: “תנאי ההזמנה“). רק התנאים המפורטים בתנאי ההזמנה, מחייבים את החברה, בכפוף להוראות התקנון.
 4. החברה מעדכנת את מחירי השירותים מעת לעת, ולפיכך עלולים להיווצר, ברגע נתון, פערים בין המחיר המוצג באתר ביחס לשירות מסוים, לבין המחיר אותו מתבקש המשתמש לשלם בעת השלמת הליך רכישת כל שירות כאמור. המחיר הקובע ביחס לכל שירות, הינו המחיר אותו מתבקש המשתמש לשלם בעת אישור המשתמש את תנאי ההזמנה של השירות אותו בחר לרכוש.
 5. החברה רשאית לעדכן ולשנות את מחירי השירותים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר הנחות על מחירי השירותים וכל הטבה אחרת בתנאים כפי שיקבעו על ידה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה או הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 7. השלמת כל הליך רכישה של שירות, מותנה בחתימת המשתמש על מסמכי ההזמנה המתייחסים לאותו שירות (להלן: “מסמכי ההזמנה“) ובאישור החברה את ההזמנה. ככל שהוסכם בין הצדדים על תשלום התמורה עבור השירות (להלן: “התמורה“), במלואה או בחלקה, טרם קבלת השירות, תנאי לאישור החברה את הזמנת השירות, הינה פירעון התמורה (במלואה או בחלקה, כפי שהוסכם בין הצדדים) לידי החברה (כאשר התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי – אישור חברת האשראי לעסקה; כאשר התשלום מבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה – אישור הבנק של החברה על קליטת התמורה בחשבון; כאשר התשלום מבוצע באמצעות מסירת שיק – פירעון השיק לחשבון הבנק של החברה).

ד. הרשמה לאתר, דיוור

 1. הכניסה לאתר הינה חופשית ואינה כרוכה בהרשמה או במסירת פרטים כלשהם. כניסה לתכנים מסויימים (כגון חלק מתכני לימוד), מותנית ברכישת שירותים שונים (כגון קורסים והשתלמויות) ו/או בהיותו של המשתמש חבר המועדון.
 2. במקרים מסויימים, למשל על מנת ליצור קשר עם החברה, תיאום הפלגת ניסיון וכיו”ב, נדרש להזין באתר פרטי התקשרות של המשתמש כדוגמת שם, טלפון, כתובת דוא”ל וכיו”ב (להלן: “פרטי התקשרות“).

בעת רכישת שירותים שונים מהחברה, במסגרת מילוי מסמכי ההזמנה (כהגדרת מונח זה לעיל), יתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים נוספים על עצמו או על משתמשים נוספים הרוכשים ביחד איתו את השירותים, וזאת לצורך הספקת השירותים והתאמתם לצרכי המשתמש, כדוגמת מס’ תעודת זהות, מס’ דרכון ופרטי טיסה לחו”ל (עבור שירותים המסופקים בחו”ל), פרטי רישיון משיט, פרטי כרטיס אשראי וכיו”ב (להלן: “הפרטים הנוספים“).

הזנת פרטי ההתקשרות באתר ו/או מסירת הפרטים הנוספים לחברה, על פי העניין, הינם תנאי מוקדם והכרחי, בהתאמה, ליצירת קשר עם החברה או לרכישת השירותים, על פי העניין.

לשם הבטחת מתן השירותים במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטי התקשרות והפרטים הנוספים, על פי העניין, באופן נכון ומדויק. האחריות למילוי הפרטים האמורים ונכונותם, היא של המשתמש בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה או נזק למשתמש כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שהמשתמש נדרש למסור פרטים ביחס לרישיון השיט של המשתמש או ביחס לכל היתר או הרשאה אחרים הנדרשים לצורך הזמנת שירות מסויים, המשתמש מתחייב כי הפרטים כאמור שיימסרו על ידו, יהיו נכונים, מלאים ומדוייקים, הן למועד מסירתם והן למועד קבלת השירות.

 1. לצורך קבלת שירותים מסויימים באמצעות האתר (כדוגמת קבלת גישה לתכני לימוד מסויימים), יכול והמשתמש יתבקש לבחור ולהזין באתר שם משתמש וסיסמא ייחודיים למשתמש. המשתמש אינו רשאי לבחור בשם משתמש של משתמש אחר או לעשות שימוש בשם משתמש או בסיסמא של משתמש אחר, או לבחור שם משתמש או סיסמא שהינם מגונים, פוגעניים, מפרים זכויות של צד שלישי או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש כאמור בתקנון זה, להוראות החוק ולתקנת הציבור.

המשתמש אינו רשאי לגלות את שם המשתמש והסיסמא שלו לאחר או לאפשר לאחר לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמא של המשתמש. המשתמש מתחייב לאבטח כיאות את שם המשתמש והסיסמא שלו. מובהר בזאת מפורשות כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או חוסר או פגיעה אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה מחשיפת שם המשתמש או הסיסמא של המשתמש לאחר, וכל נזק או חוסר אן פגיעה כאמור, אשר נגרמו לחברה או למשתמש או לכל צד שלישי, יהיו באחריות בלעדית של המשתמש.

 1. בעת כניסה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לאגרות המידע והפרסומים של האתר (דיוור), באמצעות הדוא”ל ו/אוSMS ו/או בדרכים אחרות. אין כל חובה להירשם לקבלת אגרות המידע והפרסומים האמורים, והעניין נתון לשיקול דעתו של המשתמש.

משתמש אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת בכל עת וללא קושי, דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל, או באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה (על פי דרכי ההתקשרות אל שירות הלקוחות המפורטים להלן), והחברה תסיר את הלקוח מרשימת הדיוור, תוך זמן סביר ממועד קבלת ההודעה.

מובהר בזאת כי יכול ומשתמש אשר רכש שירות מסויים, יקבל עדכונים והודעות ביחס לאותו שירות באמצעות הדוא”ל ו/או SMS. עדכונים הודעות כאמור אינם דבר פרסומת כמשמעותו בחוק, והם חיוניים לצורך מתן שירות מיטבי על ידי החברה.

ה. ביטול עסקה על ידי הלקוח

 1. רק הלקוח אשר הזמין את השירות (דהיינו, זה שבאמצעות אמצעי התשלום שלו שולמה התמורה כהגדרתה לעיל), יכול לבטל את עסקת הזמנת השירות (להלן: “העסקה“) וזאת בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “החוק“) ולאמור לעיל ולהלן.

תנאי ביטול עסקה ביחס לכל שירות, מפורטים בנפרד בתנאי ההזמנה של כל שירות, והאמור בפרק זה, מתייחס באופן כללי להיבטים שונים של ביטול עסקה על ידי הלקוח.

 1. במקרה בו הלקוח זכאי להחזר התמורה או כל חלק ממנה בגין ביטול העסקה, תושב התמורה ללקוח באופנים הבאים (או בכל דרך אחרת שתוסכם בין הצדדים):
 • שולמה התמורה באמצעות כרטיס אשראי, תוחזר התמורה לכרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ככל שמסיבה הקשורה בחברת האשראי, לא ניתן לזכות את כרטיס האשראי (למשל, במקרה בו בוטל כרטיס האשראי), יושב ההחזר הכספי בשיק שישלח לכתובתו של הלקוח, כפי שזו נמסרה על ידי הלקוח באתר או במסגרת מסמכי ההזמנה (להלן: “כתובת הלקוח“).
 • שולמה התמורה באמצעות שיק, תושב התמורה ללקוח בשיק שישלח לכתובת הלקוח.
 • שולמה התמורה באמצעות העברה בנקאית, תושב התמורה ללקוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הלקוח, ככל שפרטיו נמסרו על ידי הלקוח, או בשיק שישלח לכתובת הלקוח
 1. ככל שלקוח רשאי לבטל את העסקה על פי תנאי ההזמנה, הביטול ייעשה באמצעות מתן הודעה לשירות הלקוחות של החברה, בכל הדרכים המנויות להלן (להלן: “הודעת הביטול“). הודעת הביטול תכלול את שמו המלא של הלקוח, מס’ תעודת זהות, מס’ ההזמנה ומס’ טלפון של הלקוח.
 2. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח שאינה בגין אי הספקת השירות על ידי החברה, בכפוף לעמידת הלקוח בכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן, החברה תשיב ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול בידי החברה, את אותו חלק מהתמורה ששולם על ידי הלקוח ואשר הלקוח זכאי להשבתו בהתאם לתנאי הביטול הנקובים בתנאי ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מהתמורה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, וככל שנגבו מהחברה על ידי חברת האשראי דמי סליקה בגין תשלום שבוצע על ידי הלקוח, גם בניכוי דמי הסליקה האמורים (לכל אלה יקרא להלן: “דמי הביטול“), וזאת באופן כאמור בסעיף 2 לעיל (להלן: “ההחזר הכספי“).

במידה ויבחר הלקוח, חלף ההחזר הכספי, לקבל זיכוי עבור שירות עתידי שיירכש על ידי הלקוח (להלן: “הזיכוי“), יהיה הזיכוי שווה לסכום התמורה המקורי ששולם על ידי הלקוח, ללא ניכוי דמי הביטול (דהיינו, במקרה כזה יהיה הלקוח פטור מתשלום דמי ביטול).

 1. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח עקב אי הספקת השירות על ידי החברה או אי התאמה מהותית בין השירות שניתן לבין פרטי השירות כפי שפורטו במסמכי ההזמנה (לעיל ולהלן: “אי התאמה“), ימסור הלקוח הודעת ביטול לשירות הלקוחות של החברה (באחת הדרכים המנויות להלן), תבוצע בדיקה מול הלקוח וככל שהפנייה תמצא כמוצדקת במלואה, ובכפוף למפורט להלן, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים ממועד השלמת הבדיקה האמורה על ידי החברה, את אותו חלק מהתמורה ששולם על ידי הלקוח השירות, וזאת באופן כאמור בסעיף 2 לעיל.

זכות הלקוח לביטול העסקה כאמור לעיל, לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • הלקוח והחברה הסכימו על הספקת שירות חליפי.
 • הלקוח עשה שימוש בשירות שסופק שלא בהתאם להוראות החברה;
 • השירות לא סופק או שהייתה בשירות אי התאמה, עקב מעשה מכוון או רשלני של הלקוח או כל צד שלישי אשר אינו החברה;
 • הלקוח לא מסר לחברה את הודעת הביטול, תוך 7 ימים ממועד הספקת השירות או מהמועד בו השירות אמור היה להיות מסופק;
 • הלקוח לא שיתף פעולה עם נציגי החברה בבדיקת טענות הלקוח;
 • החברה ביטלה את העסקה בנסיבות כאמור בפרק ו’ להלן (למעט אם הביטול הינו בנסיבות כאמור בסעיף 6 בפרק ו’ להלן).

תשומת לב המשתמשים מופנית לכך כי על אף כל האמור לעיל, ביחס לשירותים המסופקים בחו”ל, כדוגמת השכרת יאכטות בחו”ל, קורסים והשתלמויות המתקיימים בחו”ל וכיו”ב (להלן: “שירותי חו”ל”), יחולו תנאי הביטול אשר הוכתבו על ידי הספקים ונותני השירותים המספקים את שירותי חו”ל, והוראות תקנון זה, לרבות הוראות החוק, לא יחולו על ביטול עסקה של שירותי חו”ל.

ו. ביטול עסקה ע"י החברה

החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה, במקרים כגון:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מתנאי ההזמנה (כהגדרת מונח זה לעיל) ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי החברה;
 2. אם יתגלה כי הלקוח מסר לחברה פרטים שגויים;
 3. אם בוצע על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בחברה (לרבות ברכוש החברה, בכלי השיט וכיו”ב) ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדים ונותנימ שירותים;
 4. אם השימוש בשירות אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
 5. כאשר הלקוח חב חוב כספי כלשהו לחברה וחלף המועד לתשלומו;
 6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה טכנית בהצגת שירות כלשהו,  בין אם במחירו ובין אם בתיאורו;
 7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב במתן השירות מחמת עניינים שאינם בשליטת החברה, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, השבתה מלאה או חלקית של פעילות החברה או כל גוף אחר הנותן לחברה שירותים הנוגעים להספקת השירותים, הפרעה בפעילות כתוצאה מצווים שלטוניים, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר או במערכות המידע של החברה, שביתות והשבתות, אירועי טבע אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אינם מאפשרים שימוש בטוח בשירות (לרבות רוחות, סערות, גלים וכיו”ב), תקלה טכניות בכלי השיט, וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה (להלן: “כח עליון“);

במקרה של מניעה מוחלטת במתן השירות מחמת כח עליון, יהיה הלקוח זכאי לקבל את השירות במועד מאוחר יותר, כפי שיתואם בין הצדדים.

 1. במקרה בו קיים חשש שרכישת השירות מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו;
 2. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין רכישת השירות לא תתקבל, במלואה או בחלקה;

מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה של שירותים מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ז. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סימני מסחר ושמות מסחריים (בין רשומים ובין שאינם רשומים), עיצוב האתר, גרפיקה, שפה גרפית, לוגואים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, פטנטים, שם המתחם (“Domain”), שמות שירותים, יישומי תוכנה וכיו”ב (להלן בפרק זה: “הקניין הרוחני”), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, עיצובים (בישראל ובחו”ל), אמנות בינ”ל וכיו”ב ובכל מקרה שייכים באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש בקניין הרוחני ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין בקניין הרוחני, אלא אם החברה התירה זאת במפורש, מראש ובכתב.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של “Peep-Link”, “Robot” ,”Page Scrape” ,”Spider” ו/או בכל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לאותם חלקים באתר הדורשים הרשאה אישית באמצעים כלשהם, מבלי שניתנה למשתמש הרשאה אישית כאמור, ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו בכל דרך אחרת.
 4. משתמש המעלה תוכן לאתר, מעניק לחברה ולנציגיה רישיון קבוע ומתמשך, בינלאומי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה ולמתן רישיון משנה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתמש כאמור, לצרכי החברה.

ח. הגבלת אחריות

 1. האתר והשירותים המוצעים על ידי החברה, מוצעים למשתמשים כמו שהם ובכפוף לזמינותם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה איננה אחראית לשמישות וזמינות האתר והשירותים, להתאמתם למטרות המשתמש, וכל הסתמכות על האתר והתוכן המצוי בו (לרבות לעניין דיוק, נכונות, זמינות וכיו”ב), הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 2. החברה עושה מאמץ לפרסם באתר תכנים אשר לפי מיטב ניסיונה, הינם תכנים נכונים ואמינים. יחד עם זאת, מובהר כי אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה, וכן אין החברה מתחייבת כי כל המידע והתכנים המפורסמים על ידה באתר, יהיו מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים או ללא שגיאות.
 3. בשל אופיים של השירותים המסופקים על ידי החברה, שהם במהותם שירותים אתגריים הדורשים כשירות ומיומנות של המשתמש, כל משתמש הבוחר להזמין שירותים מהחברה, לרבות בהסתמך על מידע ותכנים המפורסמים, חייב להפעיל שיקול דעת עצמאי וזהיר, ולבחון בתשומת לב רבה את מידת התאמת השירותים ליכולותיו, כישוריו, צרכיו ומיומנויותיו של המשתמש, והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על מידע ותכנים שפורסמו באתר ו/או למידת התאמת השירותים התאמת השירותים ליכולותיו, כישוריו, צרכיו ומיומנויותיו של המשתמש.
 4. החברה איננה אחראית עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, בציוד תקשורת ובציוד מיחשוב, בעיה או תקלה טכנית, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו באתר, לרבות לכל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של משתמש הקשור או הנובע משיתוף או הורדת חומרים מהאתר.

ט. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ובכל עניין אחר הנזכר בתקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בכל הדרכים הבאות:

 1. בטלפון –  037260500 (בימים א’ עד ה’ שאינם ערבי חג או חג או שבתון, בין השעות           09:00      עד       19:00           ).
 2. בפקס –  037607896 .
 3. בדוא”ל לכתובת – info@sea-time.co.il.
 4. בדואר רשום לכתובת – ספיריט – מועדון שיט בע”מ, ת.ד. 6393 תל אביב 61063.
 5. באתר (באמצעות הקישור “צור קשר”)

מדיניות פרטיות

 1. פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של “סי-טיים” (“Sea Time”) המופעל ע”י ספיריט – מועדון שיט בע”מ (ח.פ. 51-438128-4) מת.ד. 6393 תל אביב 61063 (להלן: “החברה“) (להלן: “האתר“) (להלן: “המשתמשים“), חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרים ו/או לקוחות האתר, החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 2. בעת שימוש באתר נאסף על המשתמש מידע ממס’ מקורות (להלן בפרק זה: “המידע“) אשר נאגר במאגר המידע של החברה (להלן: “מאגר המידע“):
 • מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, כדוגמת פרטי ההתקשרות והפרטים הנוספים, כהגדרתם לעיל. המשתמש מאשר שאין עליו כל חובה למסור את המידע, והוא מסר את המידע מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו, וכן לעדכונו מעת לעת, על פי הצורך.

מובהר בזאת מפורשות כי אין על המשתמש כל חובה למסור לחברה כל מידע כאמור, ואולם החברה לא תוכל לספק למשתמש שירותים מסויימים, באם המשתמש לא מסר לחברה את המידע אשר התבקש על ידי החברה.

 • מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר או תקשורת שהמשתמש מנהל מול החברה, כדוגמת מידע סטטיסטי ומצטבר לרבות ביחס לפרסומות שנקראו באתר, העמודים שבהם צפה המשתמש, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמש, פניות המשתמש לחברה וכיו”ב.
 • מידע אשר האתר עשוי לשמור באופן אוטומטי, כגון מידע על מחשב או המכשיר הנייד של המשתמש, לרבות Device ID, מערכת ההפעלה, כתובת ה- IP, היסטוריית הגלישה, והדפדפן בו המשתמש עושה שימוש.

מובהר כי ככל שהמשתמש בוחר מרצונו לפרסם באתר קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכיו”ב, ככל שהדבר בכלל אפשרי, הרי שכל פרסום כאמור אינו בגדר מידע כאמור, אין לחברה כל אחריות לאבטח פרסום כאמור, ופרסום כאמור יכול להיות חשוף בצורה מלאה לצדדים שלישיים.

 1. כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהסמיך אותו בכתב או על ידי האפוטרופוס שלו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. על מנת לקבל מידע זה יכול והמשתמש יידרש להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומשתמש מצא כי המידע המצוי במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינו רשאי לפנות לחברה (בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון), בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, והחברה תעשה כן תוך זמן סביר (למעט ביחס למידע שבהתאם להוראות כל דין, החברה מחוייבת בשמירתו, או מידע אשר החברה נדרשת לשמור לצורך ניהול תקין של האתר או לצורך אכיפת זכויותיה או לצורך מתן השירותים שהוזמנו על ידי המשתמש).
 2. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, אך היא איננה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע של החברה.
 3. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה, לצורך שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים למשתמשים וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות באמצעות סמס, וואטס-אפ, מדיות חברתיות, דוא”ל וכיו”ב), ולרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה” (Cookies) כמפורט להלן.
 4. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים רק ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי שירותים של החברה).
 5. החברה תוכל למסור מידע כאמור גם לצרכים אחרים, ובכלל זה ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי דרישה מגורם מוסמך כדין ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או לצורך אכיפת זכויות החברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.

בנוסף, החברה תוכל למסור מידע כאמור לגוף אחר אם החברה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, ובלבד שככל שהמידע יועבר לגוף אחר כאמור שיקבל  על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות על פי תקנון זה.

 1. מסירת המידע על ידי המשתמש באתר ו/או עצם השימוש באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהמידע אודותיו, פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין ובהתאם לתקנון זה.
 2. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת המידע והשימוש במידע כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 3. מבלי לגרוע מהוראות התקנון לעניין דיוור, מובהר כי הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם השירותים המוצגים באתר. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד (באמצעות סמס או וואטס-אפ), באמצעות מדיות חברתיות וכיו”ב. הסכים המשתמש לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב (בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון), או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, והחברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור, תוך זמן סביר מקבלת הודעת המשתמש.
 4. מקום בו לקוח פרסם במדיות חברתיות (כדוגמת אינסטגרם ופייסבוק) תמונה בה ניתן לראות שירות מהשירותים הניתנים על ידי החברה, יחד עם התיוג “סי-טיים” או כל תיוג דומה אחר, החברה תהיה רשאית לעשות שיתוף (Share) לתמונה במדיה החברתית, ואולם ככל שהלקוח המפרסם אינו מעוניין בכך, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בבקשה להסרת התמונות (באחד האופנים המנויים להלן), והחברה תסיר את התמונות, תוך זמן סביר מקבלת הודעת הלקוח.
 5. במקרים הנובעים מכח עליון (כהגדרת מונח זה בתקנון), החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם המידע או כל חלק ממנו אבד ו/או נפגם ו/או יגיע לצד שלישי לא מורשה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה או שלא למטרה שלשמה נמסר.
 6. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למערכות המידע של החברה, ו/או ללא נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעות כאמור.
 7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- “עוגיות” (Cookies), דהיינו קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן, או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי  אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, ועל מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל.